Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Hướng dẫn

  1. Giảng viên, cán bộ quản lý ở DNTU sử dụng tài khoản tại trang Quản lý đào tạo (https://qldt.dntu.edu.vn) hoặc có thể sử dụng Email DNTU (@dntu.edu.vn) để đăng nhập. 
  2. Sinh viên, học viên chỉ sử dụng tài khoản tại trang Sinh viên Online (https://sv.dntu.edu.vn) để đăng nhập.
  3. Lưu ý:
    - Việc đổi mật khẩu được thực hiện tại các trang Online và tự động cập nhật sang LMS.
    - Không thể đổi mật khẩu tại trang LMS.
    - Nếu quên mật khẩu tại trang Online, liên hệ các đơn vị quản lý đào tạo.

Log in using your account on: